<acronym id="sqayq"><small id="sqayq"></small></acronym>
<acronym id="sqayq"><small id="sqayq"></small></acronym>
<acronym id="sqayq"><small id="sqayq"></small></acronym>
<acronym id="sqayq"></acronym>
<rt id="sqayq"></rt><acronym id="sqayq"></acronym>
<rt id="sqayq"><optgroup id="sqayq"></optgroup></rt>

Haber

"Ulusal dil becerisi, Xinjiang halk?n?n kalk?nma hakk?n? korumak için ön ?art"

10.03.2019

Birle?mi? Milletler ?nsan Haklar? Konseyi 40. oturumu Cenevre'de devam ediyor. Toplant? kapsam?nda "Xinjiang'da insan haklar? çal??malar?ndaki ilerlemeler" konulu oturum yap?ld?.

Çin ?nsan Haklar? Ara?t?rmalar? Derne?i Üyesi ve Xinjiang Üniversitesi Siyaset ve Kamu Yönetim Fakültesi Profesörü Zulhayat ?smail, oturumda yapt??? konu?mada, Çin'in ulusal dilini yayg?nla?t?rman?n, Xinjiang'daki çe?itli etnik gruplar?n kalk?nma hakk?n? korumak için bir ön ?art oldu?unu aç?klad?.

Ulusal dil becerisinin ayr?ca Xinjiangl?lar?n yoksulluktan kurtulmas? için de önemli bir araç i?levi gördü?üne dikkat çeken ?smail, bunun sermaye, nitelikli kadro ve teknolojiler gibi üretimin ba?l?ca elementlerinin Xinjiang'a transfer edilmesine, böylece Xinjing'da ya?ayan etnik gruplar?n milli ça?da?la?ma sürecine kat?lmas?na yard?mc? olaca??n? belirtti.

?smail, ulusal dil becerisini yayg?nla?t?rman?n az?nl?k etnik gruplar?n dillerini d??lamay? de?il, ortak kalk?nmay? gerçekle?tirmeyi hedefledi?inin alt?n? çizdi.

Çin hükümetinin hukuk do?rultusunda çe?itli etnik gruplar?n kendi dillerini geli?tirme ve kullanma haklar?n? etkin ?ekilde korudu?unu vurgulayan ?smail, bu yöndeki tedbirleri s?ralad?.

Buna göre, etnik dillerin sonraki nesillere aktar?lmas? için özel ve yüklü bir e?itim bütçesi ayr?lacak, etnik gruplar aras?nda dil konusunda etkile?im ve payla??m te?vik edilecek, az?nl?klar?n da ortak kalk?nmaya ula?mas? sa?lanacak.

星爷捕鱼 博乐温州棋牌首页| 大富豪棋牌游戏捕鱼首页| 佰德利棋牌官网| 如意棋牌下载下载| ky开元棋牌官网